گواهینامه هاگواهینامه های مجموعه پترو رنگ پاراگ به شرح ذیل می باشد

 

همراهان و حامیانشرکت پترو رنگ پاراگ همکاری با شرکتها وموسسات صنعتی و ساختمانی برتر کشور نشان دهنده موفقیت این واحد تولیدی می باشد..... همکاری با شرکتها وموسسات صنعتی و ساختمانی برتر کشور نشان دهنده موفقیت این واحد تولیدی می باشد.....
  • اجرای پروژه های اسکلت ساختمانی و و صنعتی

    مشاهده شرح فعالیت های مجموعه پترو رنگ در زمینه اسکلت های ساختمانی و صنعتی و اسکلت های فلزی

  • اسکلت فلزی

  • اسکلت ساختمان


عمده فعالیت های مجموعه پترو رنگ