رنگ های ترافیک
نوع محصول کد محصول نام محصول کاربرد

 

ترافیک PT-920 ترافیک اکریلیک رویه
ترافیک PT-780 ترافیک دوجزیی رویه
آلکیدی PT-134 آلکیدی هواخشک نیمه مات رویه
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

 

مهر ۲۹, ۱۳۹۶

رنگ های ترافیکی

رنگ های ترافیک نوع محصول کد محصول نام محصول کاربرد   ترافیک PT-920 ترافیک اکریلیک رویه ترافیک PT-780 ترافیک دوجزیی رویه آلکیدی PT-134 آلکیدی هواخشک نیمه […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۶

رنگ های دریایی

رنگ های دریایی نوع محصول کد محصول نام محصول کاربرد   اپوکسی PT-210 اپوکسی پرایمر پرایمر اپوکسی PT-337 اپوکسی رویه(مخصوص آب اشامیدنی) رویه اپوکسی PT-220 اپوکسی […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۶

رنگ خودرو ها

رنگ های خودرویی نوع محصول کد محصول نام محصول کاربرد   اکریلیک PT-912 P.Pآستر مخصوص پرایمر اپوکسی PT-816 پرایمر اپوکسی پرایمر پلی یورتان PT-414 پرایمر پلی […]
مهر ۲۹, ۱۳۹۶

رنگ های صنعتی

رنگ های صنعتی نوع محصول کد محصول نام محصول کاربرد   اپوکسی پلی آمید PT-836 اپوکسی رویه مات رویه اپوکسی پلی آمید PT-835 اپوکسی رویه نیمه […]