رنگ های صنعتی
نوع محصول کد محصول نام محصول کاربرد

 

اپوکسی پلی آمید PT-836 اپوکسی رویه مات رویه
اپوکسی پلی آمید PT-835 اپوکسی رویه نیمه مات رویه
اپوکسی پلی آمید PT-831 اپوکسی رویه نیمه براق رویه
اپوکسی پلی آمید PT-834 اپوکسی رویه صنعتی رویه
اپوکسی پلی آمید PT-832 اپوکسی رویه براق رویه
اپوکسی پلی آمید PT-838 کولتار اپوکسی رویه
اپوکسی پلی آمید PT-824 MIOاپوکسی میانی میانی
اپوکسی پلی آمید PT-825 HBاپوکسی میانی میانی
اپوکسی پلی آمید PT-814 پرایمر اپوکسی اخرایی پرایمر
اپوکسی پلی آمید PT-810 پرایمر زینک ریچ اپوکسی پرایمر
اپوکسی پلی آمید PT-811 پرایمر زینک ریچ اپوکسی پرایمر
اپوکسی پلی آمید PT-812 پرایمر زینک ریچ اپوکسی پرایمر
اپوکسی پلی آمید PT-819 پرایمر زینکرومات اپوکسی پرایمر
اپوکسی پلی آمید PT-813 پرایمر زینک فسفات اپوکسی پرایمر
اپوکسی پلی آمید PT-815 پرایمر کولتار اپوکسی پرایمر
اپوکسی پلی آمید PT-817 سیلر اپوکسی پرایمر
اپوکسی پلی آمید PT-830 کلر اپوکسی رویه
اپوکسی پلی آمید PT-816 پرایمر اپوکسی پرایمر
اپوکسی پلی آمید PT-822 اپوکسی میانی میانی
آلکیدی PT-116 آلکیدی هواخشک سوله پرایمر
اپوکسی پلی آمین PT-283 GLASS FLAKاپوکسی رویه
اپوکسی پلی آمین PT-337 اپوکسی پلی آمین آب آشامیدنی رویه
اپوکسی پلی آمین PT-231 کفپوش اپوکسی رویه
پلی یورتان PT-414 پرایمر پلی یورتان پرایمر
پلی یورتان PT-423 میانی پلی یورتان میانی
پلی یورتان PT-433 رویه پلی یورتان نیمه براق رویه
پلی یورتان PT-432 رویه پلی یورتان براق رویه
پلی یورتان PT-438 رویه پلی یورتان مات رویه
پلی یورتان PT-436 رویه پلی یورتان نیمه مات رویه
پلی یورتان PT-421 رویه پلی یورتان براق اتومبیلی رویه
پلی یورتان PT-439 HBرویه پلی یورتان رویه
پلی یورتان PT-434 رویه پلی یورتان رویه
پلی یورتان PT-430 لاک پلی یورتان رویه
اکریلیک و سیلیکونی PT-316 پرایمر زینک اتیل سیلیکات خمیری پرایمر
اکریلیک و سیلیکونی PT-312 پرایمر زینک اتیل سیلیکات پودری پرایمر
اکریلیک و سیلیکونی PT-330 رویه اکریلیک سیلیکونی نسوز۲۰۰درجه رویه
اکریلیک و سیلیکونی PT-334 رویه اکریلیک سیلیکونی نسوز۳۰۰درجه رویه
اکریلیک و سیلیکونی PT-338 رویه اکریلیک سیلیکونی نسوز۴۰۰درجه رویه
اکریلیک و سیلیکونی PT-339 رویه اکریلیک سیلیکونی نسوز۶۵۰درجه رویه
کوره ای PT-518 پرایمر پلی استر کوره ای پرایمر
کوره ای PT-532 پرایمر کوره ای آلکید ملامین پرایمر
کوره ای PT-534 پلی استر کوره ای براق رویه
کوره ای PT-530 رویه آلکید ملامین کوره ای براق رویه
فنولیک PT-733 رویه اپوکسی فنولیک رویه
فنولیک PT-726 میانی اپوکسی فنولیک میانی
فنولیک PT-716 پرایمر اپوکسی فنولیک پرایمر
آلکیدی PT-132 آلکیدی هواخشک رویه براق رویه
آلکیدی PT-133 آلکیدی هواخشک رویه نیمه براق رویه
آلکیدی PT-114 پرایمر زینک فسفات آلکیدی پرایمر
آلکیدی PT-115 پرایمر زینک کرومات آلکیدی پرایمر
آلکیدی PT-125 میانی آلکیدی هواخشک میانی
آلکیدی PT-131 رویه آلکیدی هواخشک رویه
آلکیدی PT-134 رویه آلکیدی هواخشک نیمه مات رویه
آلکیدی PT-112 آلکیدی هواخشک ضد زنگ اخرایی پرایمر