رنگ های خودرویی
نوع محصول کد محصول نام محصول کاربرد

 

اکریلیک PT-912 P.Pآستر مخصوص پرایمر
اپوکسی PT-816 پرایمر اپوکسی پرایمر
پلی یورتان PT-414 پرایمر پلی یورتان اتومبیلی پرایمر
پلی یورتان PT-432 رویه پلی یورتان براق رویه
پلی یورتان PT-430 لاک پلی یورتان رویه