رنگ های ترافیک
نوع محصول کد محصول نام محصول کاربرد

 

ترافیک PT-920 ترافیک اکریلیک رویه
ترافیک PT-780 ترافیک دوجزیی رویه
آلکیدی PT-134 آلکیدی هواخشک نیمه مات رویه